Hva er

Hva er innsidehandel

Hva er innsidehandel

Hva er innsidehandel. Innsidehandel, også kjent som «insider trading» på engelsk, refererer til praksisen med å kjøpe eller selge verdipapirer. For eksempel aksjer eller opsjoner, basert på ikke-offentlig informasjon om selskapet som kan påvirke verdien av disse verdipapirene. Denne handlingen er ulovlig i mange land. Inkludert USA og de fleste europeiske land, da den gir en urettferdig fordel til personer med tilgang til slik intern informasjon.

Innsidehandel involverer vanligvis personer som har en tilknytning til selskapet. For eksempel ansatte, ledere, styremedlemmer eller andre som har tilgang til konfidensiell selskapsinformasjon. Disse personene kan utnytte sin kunnskap om fremtidige hendelser eller økonomiske resultat for å tjene penger på aksjehandel.

Det er viktige regulatoriske organer, som Finnanstilsynet. Som overvåker og håndhever regler knyttet til innsidehandel for å beskytte integriteten og rettferdigheten i finansmarkedene. Brudd på innsidehandelsregler kan føre til alvorlige bøter, fengsel og andre juridiske sanksjoner. For de som blir tatt for å ha deltatt i slike aktiviteter. Straffen for innsidehandel i Norge, kan variere i fra, bøter til fengselsstraff. Fengselstraffen, kan være opp til 6 års fengsel. Dette varierer ut i fra hvor grov innsidehandelen er.

Det er derfor viktig å forstå og overholde reglene som gjelder innsidehandel for å unngå juridiske konsekvenser.

Du kan lese mer om innsidehandel og reglene i følge Norsk lov på lovdata.no

Innsidehandel i Norge

I Norge er innsidehandel regulert og overvåket av Finanstilsynet. Finanstilsynet er den norske finansmyndigheten som har ansvaret for tilsyn med finansmarkedene. Og selskaper som er notert på Oslo Børs og Oslo Axess. De jobber for å sikre at markedene er rettferdige, transparente. Att alle aktører overholder reglene, inkludert regler knyttet til innsidehandel.

Finanstilsynet håndhever bestemmelsene i verdipapirhandelloven. Verdipapirhandelloven inneholder retningslinjer og reguleringer som gjelder innsidehandel. Som er i tråd med europeisk og internasjonal lovgivning om dette området. Dette inkluderer også rapportering og registrering av innsideinformasjon, samt sanksjoner for brudd på innsidehandelsregler.

I tillegg til Finanstilsynet er også Oslo Børs ansvarlig for å regulere og håndheve regler knyttet til innsidehandel for selskaper som er notert på børsen. Både Finanstilsynet og Oslo Børs samarbeider for å sikre at innsidehandelsregler blir fulgt nøye i Norge. De kan gjennomføre etterforskninger og iverksette tiltak mot de som bryter reglene.

Lovlig innsidehandel

Lovlig innsidehandel refererer til kjøp eller salg av verdipapirer av personer som har tilgang til ikke-offentlig informasjon om et selskap. Men som gjennomfører transaksjonene i samsvar med gjeldende lover og reguleringer. Mens innsidehandel vanligvis er ulovlig fordi den gir en urettferdig fordel til de som har tilgang til intern informasjon, Finnes det visse tilfeller der slik handel kan være lovlig:

  1. Forhåndsavtaler (Pre-Arranged Trading Plans). Noen jurisdiksjoner tillater ansatte og insidere å opprette forhåndsavtalte handelsplaner. Som fastsetter tidspunkt og mengde av verdipapirer som skal handles på et fremtidig tidspunkt. Disse planene skal være opprettet når personen ikke har intern informasjon. Og de må være i samsvar med bestemte regler og krav.
  2. Informasjon som er allerede offentlig. Hvis informasjonen som en innsidehandler bruker for å ta beslutningen om å kjøpe eller selge verdipapirer allerede er offentlig tilgjengelig. Er det vanligvis ikke definert som innsidehandel. Dette kan inkludere informasjon som allerede er rapportert i selskapets offentlige dokumenter eller i nyhetsmedier.
  3. Handel med selskapets tillatelse. I noen tilfeller kan en person som innehar intern informasjon, handle med tillatelse fra selskapet. Eller etter at selskapet har kunngjort informasjonen offentlig. For eksempel kan en leder eller ansatt som har intern informasjon. Bli bedt om å delta i en aksjeemisjon som en del av sitt arbeid.

Det er viktig å merke seg at reglene og kravene for lovlig innsidehandel kan variere fra land til land. Og det er da viktig å konsultere med lokale regulatoriske myndigheter eller juridisk rådgivning. For å sikre at man følger gjeldende lover og forskrifter i ens jurisdiksjon.

Ulovlig innsidehandel

Det som sees på som ulovlig innsidehandel. Rrefererer til praksisen med å kjøpe eller selge verdipapirer. For eksempel aksjer eller opsjoner, basert på ikke-offentlig informasjon om et selskap som kan påvirke verdien av disse verdipapirene. Ulovlig innsidehandel er strengt forbudt i de fleste jurisdiksjoner, inkludert USA, Europa og Norge. Her er noen viktige elementer som definerer ulovlig innsidehandel:

  1. Bruk av ikke-offentlig informasjon. Ulovlig innsidehandel innebærer å utnytte informasjon som ikke er kjent for allmennheten. Dette kan inkludere informasjon om selskapets økonomiske resultater, fremtidige hendelser, fusjoner og oppkjøp. Samt andre viktige beslutninger som kan påvirke verdien av selskapets verdipapirer.
  2. Brudd på tillit og plikt: Ulovlig innsidehandel innebærer vanligvis brudd på en tillits- eller pliktforsømmelse. Dette betyr at personen som deltar i slik handel, som regel en ansatt, leder eller styremedlem i selskapet. Har en plikt til å ikke utnytte konfidensiell informasjon til egen fordel eller fordel for andre.
  3. Mangel på offentlig informasjon: Ulovlig innsidehandel foregår før offentliggjøring av den relevante informasjonen. Når informasjonen blir gjort tilgjengelig for allmennheten, blir det vanligvis ikke betraktet som innsidehandel å handle på den.
  4. Urettferdig fordel. Ulovlig innsidehandel gir en urettferdig fordel til de som har tilgang til intern informasjon og som bruker den til å tjene penger på bekostning av andre investorer.

Eksempel på ulovlig innsidehandel

La oss si at John er en ansatt i et offentlig børsnotert selskap. ABC Corporation, og har tilgang til konfidensiell informasjon om selskapets økonomiske resultater for det kommende kvartalet. John vet at resultatene vil være mye bedre enn forventet, og han ønsker å tjene penger på denne informasjonen. Før resultatene er kunngjort offentlig, bestemmer John seg for å kjøpe aksjer i ABC Corporation.

Kort tid etter at resultatene blir offentliggjort og selskapets aksjekurs stiger kraftig på grunn av de positive resultatene. Selger John aksjene sine og tjener en betydelig gevinst. Fordi John brukte intern informasjon som ikke var offentliggjort på tidspunktet for handelen, har han begått ulovlig innsidehandel.

Dette eksemplet illustrerer en klassisk situasjon. Der en person med tilgang til intern informasjon utnytter denne informasjonen til sin egen fordel. En fordel som er på bekostning av andre investorer som ikke har tilgang til den samme informasjonen. Ulovlig innsidehandel er ulovlig fordi det underminerer rettferdigheten og integriteten i finansmarkedene. Noe som gir en urettferdig fordel til dem som bryter reglene.

John kunne være gjenstand for etterforskning, bøter og andre juridiske sanksjoner. Dersom hans ulovlige innsidehandel blir oppdaget og forfulgt av regulatoriske myndigheter.

Eksempel på lovlig innsidehandel

La oss si at Mary er en ansatt i et offentlig børsnotert selskap, XYZ Corporation. Og Mary har tilgang til ikke-offentlig informasjon om selskapets økonomiske resultater for det kommende kvartalet. Mary er klar over reglene for innsidehandel og har opprettet en forhåndsavtalt handelsplan i henhold til gjeldende reguleringer. I planen er det fastsatt at Mary vil kjøpe en bestemt mengde aksjer i XYZ Corporation på et spesifisert tidspunkt, som er flere uker unna.

Før Mary har tilgang til den ikke-offentlige informasjonen om selskapets resultater, gjennomfører hun handelen i henhold til den forhåndsavtalte handelsplanen. Når resultatene blir offentliggjort flere uker senere, er selskapets aksjekurs betydelig stigende på grunn av de positive resultatene. Mary hadde ikke tilgang til denne informasjonen når hun opprettet handelsplanen. Og handelen hennes var derfor i tråd med loven og reguleringene.

Dette eksempelet viser en situasjon der en person med intern informasjon har fulgt loven ved å opprette en forhåndsavtalt handelsplan. Før de hadde tilgang til den konfidensielle informasjonen. Slike handelsplaner kan tillate ansatte og insidere å handle på en strukturert og lovlig måte. Da uten å utnytte intern informasjon for egen vinning. Det er viktig å merke seg at slike handelsplaner må være i samsvar med lokale reguleringer og nøye overholdes. Det er for å unngå juridiske konsekvenser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You have not selected any currencies to display