Hva er

Hva er Sarbanes-Oxley Act SOX

Hva er Sarbanes-Oxley Act SOX.

Hva er Sarbanes-Oxley Act SOX. Også kjent som Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act. Det er en føderal lov som ble vedtatt i USA i juli 2002 som et resultat av store regnskapsskandaler, spesielt Enron- og WorldCom-skandalene. Loven ble oppkalt etter de to hovedforfatterne, senator Paul Sarbanes og representant Michael G. Oxley.

Hovedformålet

Sarbanes-Oxley Act Er å øke regnskapsstandardene og øke ansvarligheten til offentlige selskaper. Det er for å beskytte investorer og forbedre integriteten i det finansielle systemet. Loven tar sikte på å forhindre regnskapsfeil, bedrageri og misbruk. Som kan føre til feilaktig rapportering av selskapets økonomiske resultater og finansielle stilling.

Del 302 av SOX-loven fra 2002 pålegger at øverste ledelsespersoner personlig. Skal bekrefte skriftlig at selskapets finansielle rapporter overholder SECs offentliggjøringskrav og «presenterer på en rettferdig måte. Og med rimelig nøyaktighet den økonomiske stillingen og resultatene til utstederen» på tidspunktet for finansrapporten. Ledere som underskriver på finansielle rapporter som de vet er unøyaktige, er underlagt straffer, inkludert fengselsstraff.

Del 404 av SOX-loven fra 2002 krever at ledelsen og revisorer etablerer interne kontroller og rapporteringsmetoder. for å sikre tilstrekkeligheten av disse kontrollene. Noen kritikere av loven har klaget over at kravene i Del 404. Kan ha en negativ innvirkning på børsnoterte selskaper fordi det ofte er kostbart å etablere og opprettholde nødvendige interne kontroller.

Del 802 av SOX-loven fra 2002 inneholder tre regler som påvirker oppbevaring av dokumenter. Den første omhandler ødeleggelse og forfalskning av dokumenter. Den andre definerer strengt oppbevaringsperioden for lagring av dokumenter. Den tredje regelen beskriver de spesifikke forretningsdokumentene som selskaper må lagre, inkludert elektronisk kommunikasjon.

Noen viktige bestemmelser i Sarbanes-Oxley Act inkluderer

  1. Opprettelse av Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB): Loven etablerte PCAOB. For å overvåke revisjonsfirmaer som utfører revisjon av offentlige selskaper. Og sikre at de følger strenge standarder og etikk.
  2. Økt uavhengighet av revisorer: Loven pålegger strengere regler for revisors uavhengighet for å forhindre interessekonflikter som kan påvirke revisjonskvaliteten.
  3. Intern kontroll og rapportering: SOX krever at selskapene skal etablere effektive interne kontroller. For finansiell rapportering og regelmessig rapportere om kvaliteten på disse kontrollene.
  4. Styrets ansvar og uavhengighet: Loven stiller krav til selskapets styre og dets komiteer for økonomi, revisjon og kompensasjon. Og søker å øke styrets uavhengighet og ansvarlighet.
  5. Forbud mot lån til ledere: SOX forbyr selskaper å gi personlige lån til ledere og direktører. Det for å forhindre mulig misbruk av makt og interessekonflikter.

Nøyaktighet og kontroller

I tillegg til den økonomiske siden av en virksomhet, som revisjoner, nøyaktighet og kontroller. Fastsetter SOX-loven fra 2002 også krav for informasjonsteknologi (IT)-avdelinger angående elektroniske poster. Loven spesifiserer ikke en rekke forretningspraksis i denne sammenhengen. Men definerer i stedet hvilke selskapsdokumenter som må oppbevares og hvor lenge. Standardene som er skissert i SOX-loven fra 2002 spesifiserer ikke hvordan en virksomhet skal lagre sine poster. Bare at det er selskapets IT-avdelings ansvar å lagre dem.

Amerikanske bedriftsverdenen

Sarbanes-Oxley Act har hatt en betydelig innvirkning på den amerikanske bedriftsverdenen. Og har bidratt til å styrke investorbeskyttelse og tillit til finansmarkedene. Men loven har også møtt kritikk for å øke byråkratiet og kostnadene for å overholde regelverket for mange mindre selskaper. Likevel forblir det en viktig stykke lovgivning i amerikansk regulering av finanssektoren.

Negative aspektene

Selv om Sarbanes-Oxley Act (SOX) har som hensikt å forbedre integriteten og transparensen i finansiell rapportering og beskytte investorer. Har loven også blitt møtt med noen negative konsekvenser og kritikk.

Noen av de viktigste negative aspektene inkluderer

  1. Høyere kostnader: SOX pålegger strenge rapporteringskrav og etablering av interne kontrollsystemer for offentlige selskaper. Implementering og overholdelse av disse kravene kan være tidkrevende og kostbart, spesielt for mindre selskaper med begrensede ressurser. Mange selskaper har rapportert om økte administrative kostnader som følge av loven.
  2. Byråkrati: Kritikere av SOX har påpekt at loven har ført til økt byråkrati og papirarbeid for selskaper. De hevder at overdreven rapportering og dokumentasjon kan distrahere selskaper fra deres kjernevirksomhet og hemme innovasjon og vekst.
  3. Byrdefull for mindre selskaper: SOX ble i utgangspunktet utformet for å adressere problemene i store børsnoterte selskaper, men loven gjelder også for mindre selskaper. For disse mindre selskapene kan lovens omfattende krav være spesielt utfordrende å oppfylle, noe som fører til uforholdsmessige belastninger.
  4. Reduksjon av børsnoteringer: Noen har argumentert for at SOX har bidratt til en reduksjon i antall børsnoterte selskaper i USA, spesielt blant mindre selskaper. De hevder at selskaper unngår å bli børsnoterte på grunn av den økte kostnaden og regelverket som følger med det.
  5. Unødvendige restriksjoner: Noen kritikere mener at SOX har innført unødvendige restriksjoner som begrenser selskapenes fleksibilitet og innovasjon. De frykter at loven kan ha potensial til å hindre selskapers evne til å konkurrere effektivt i det globale markedet.

Kilder

Govinfo.gov

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You have not selected any currencies to display